Τμήμα Γραφιστικής (Αθήνα) - (Σέρρες)(Τ.Ε.Ι.)

Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει τεχνικά και αισθητικά ειδικούς στις εικαστικές τέχνες  ώστε να μπορούν να αναλάβουν το σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, το σχεδιασμό , οργάνωση και επιμέλεια εντύπου και βιβλίου, τη  γραφιστική προώθησης προϊόντων και ιδεών και επίσης εφαρμογές πολυμέσων.

Για την εισαγωγή απαιτούνται εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Τα σχέδια έχουν συντελεστή 2 δηλ το άριστα 20 στο καθένα απ'αυτά δίνει στο μαθητή 4000 μόρια. Προϋπόθεση είναι τόσο το ελεύθερο σχέδιο όσο και το γραμμικό να έχουν βαθμό πάνω από 10.

Αθήνα
Βάσεις || 2017: 12968  2016: 11697 - 2015: 13778 - 2014:12869 - 2013:13497 - 2012:16215 - 2011:16508 - 2010:18158 - 2009:17808


Σέρρες
Βάσεις || 2011:14203