Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)(Τ.Ε.Ι.)

Σκοπός του τμήματος είναι να καλλιεργήσει τους σπουδαστές ουσιαστικά σε τρία γνωστικά πεδία, το επιστημονικό (μελέτη της παθολογίας του έργου και αποκάλυψη των μηχανισμών φθοράς) το καλλιτεχνικό (ανάλυση και κατανόηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας ενός έργου)  και το τεχνολογικό (υλικά και τεχνικές  κατασκευής και συντήρησης) που είναι απαραίτητα για την σωστή συντήρηση και προστασία ιστορικών μνημείων, αρχαιολογικών ευρημάτων
και έργων τέχνης. 

Για την εισαγωγή απαιτούνται εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Τα σχέδια έχουν συντελεστή 2 δηλ το άριστα 20 στο καθένα απ'αυτά δίνει στο μαθητή 4000 μόρια. Προϋπόθεση είναι τόσο το ελεύθερο σχέδιο όσο και το γραμμικό να έχουν βαθμό πάνω από 10.

Αθήνα
Βάσεις || 2017: 6209  2016: 5863 - 2015: 9332 - 2014: 6850 - 2013:10611 - 2012:14461 - 2011:14790 - 2010:14722 - 2009:12570